020 - 2611463
Airline Refund | Disclaimer

Disclaimer


Disclaimer Airline-Refund B.V.

Wijzigingen
Airline-Refund heeft het recht om alle op deze website weergegeven informatie, alsmede deze disclaimer, op ieder moment te wijzigen, zonder mededeling (vooraf). Vandaar dat het raadzaam is om zelf te controleren of er informatie op deze website, alsmede deze disclaimer, is aangepast, correct en up-to-date is.

Geen garanties
Hoewel Airline-Refund alles in het werk stelt om actuele, volledige en feitelijke informatie weer te geven op deze website, kan Airline-Refund helaas geen garanties geven omtrent de actualiteit, volledigheid, juistheid en feitelijkheid hiervan. Beschikbaarheid van de website wordt evenmin gegarandeerd door Airline-Refund.

Geen aansprakelijkheid
Het bezoeken dan wel gebruiken van deze website betekent dat u afstand doet van het recht om Airline-Refund aansprakelijk te houden voor enige (dreigende) schade, indirect of direct en uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het aanwenden van deze website en/of de daarop weergegeven informatie. Door het bezoeken/gebruiken van de website gaat u er tevens mee akkoord dat u Airline-Refund niet aansprakelijk kunt stellen voor via onze website genoemde/gepresenteerde/opgenomen verwijzen naar diensten, deze diensten zijn van derden. Airline-Refund aanvaard bovendien geen aansprakelijkheid op grond van het gebruik van (de informatie op) deze website, dan wel het niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.

Vrijwaring
U zal Airline-Refund, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen etc., inclusief kosten van (rechts)bijstand, accountants, etc., die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, waaronder begrepen wordt geacht uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook, of inbreuk op de rechten van derden.

Beperkingen en monitoren gebruik van de website
Airline-Refund behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen gebruik te maken van de website en/of gebruik te maken van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden. Airline-Refund kan de toegang tot de website monitoren.
 
Informatie van derde(n), diensten en producten
Indien Airline-Refund op haar website refereert of verwijst naar de websites van derden, dan wel hyperlinks heeft geplaatst naar die websites, waarop informatie, diensten, producten worden gepresenteerd, dan kunt u dit niet beschouwen als een advies. Het is voor eigen risico, om de betreffende derde(n) website(s) te bezoeken. Airline-Refund is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor het gebruik en/of de informatie op de websites van derden, omdat Airline-Refund geen onderzoek heeft gedaan naar de betrouwbaarheid van de betreffende derde(n) website(s).
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede andere rechten die rusten op de weergegeven informatie op onze website en/of onze website, zoals onder andere: tekeningen, foto’s, logo’s, (merk)namen, onderscheidende symbolen, tekens, maar daartoe niet beperkt, zijn van Airline-Refund. Verspreiding en/of verveelvoudiging van de weergegeven informatie op deze website is verboden, indien er van te voren geen schriftelijke goedkeuring is verkregen van Airline-Refund of een derde partij die rechthebbende is.
Ik heb mijn vluchtnummer niet bij de hand